Algemene voorwaarden Camp Wild

Toepasselijkheid

1

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle leveringen van diensten, ongeacht welke aard, door “Camp Wild” . Met som wordt de vergoeding voor geleverde activiteiten bedoeld.

2

Alle aanbiedingen van “Camp Wild” zijn vrijblijvend en kunnen door “Camp Wild” worden herroepen en gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen aanbiedingen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Het aanbod geldt zodanig en onder de voorwaarden, zoals in een schriftelijk document van “Camp Wild” waarin het aanbod wordt gedaan vermeld is, één en ander uitgezonderd kennelijke fouten en/of verschrijvingen. De duur van de activiteiten wordt schriftelijk geoffreerd.

3

Behoudens het bepaalde onder punt 2 komt de overéénkomst tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de deelnemer(s) middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier of een ondertekende offerte door “Camp Wild” is ontvangen.

4

De deelnemer die namens of mede namens (een) andere deelnemer(s) een overeenkomst met “Camp Wild” aangaat, is onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de deelnemer(s), hoofdelijk aansprakelijk voor de uit die overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen.

5

Aanmeldingen van een minderjarige wordt door “Camp Wild” slechts geaccepteerd indien de aanmelding vergezeld gaat van een schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of wanneer deze wordt begeleid door een of meerdereverantwoordelijke begeleider(s). 

Bijzondere voorwaarden

6

De activiteiten van “Camp Wild” betreffen buitensport. Dit brengt met mee dat deze activiteiten een bijzonder karakter hebben. Het bijzondere karakter van de buitensport komt onder meer tot uiting in afhankelijkheid van externe factoren, zoals weersinvloeden, een afgelegen locatie, enz.. De deelnemer realiseert zich dat buitensport ondanks het feit dat “Camp Wild” kundig personeel en goed materiaal inzet, door haar bijzondere karakter wordt beschouwd als verhoogde risicosport.

7

Met het oog op het bijzondere karakter van de activiteiten die door “Camp Wild” worden georganiseerd, dient de deelnemer in verband met z’n eigen veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers bij aanmelding gevraagd en ongevraagd alle bijzonderheden te verstrekken waarvan hij in redelijkheid wordt geacht te vermoeden dat deze door “Camp Wild” van belang kunnen zijn in verband met de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemer om aan de activiteit(en) deel te kunnen nemen. Zonder volledig te zijn behelzen deze bijzonderheden onder andere: lichamelijke en/of geestelijke ziekten en/of andere gebreken en beperkingen, medicijngebruik, noodzakelijk dieet, gebrekkige zwemvaardigheid, allergieën (bijv. kwallensteek) en fobieën ( o.a. watervrees, claustrofobie, ernstige hoogtevrees, enz..

8

Op grond van de op en/of bij het aanmeldingformulier opgegeven bijzonderheden kan “Camp Wild” jegens de deelnemer handelen conform het bepaalde onder punt 2.

9

Indien bijzonderheden zoals bedoeld onder punt 7 niet op en/of bij het aanmeldingsformulier kenbaar worden gemaakt, terwijl deze wel aanleiding geven om de deelnemer niet te laten deelnemen, kan “Camp Wild” bij bekend worden van deze bijzonderheden voor aanvang van de activiteit , de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Heeft de activiteit reeds een aanvang genomen, dan kan “Camp Wild” de deelnemer van verdere deelname uitsluiten. “Camp Wild” tracht voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd, de deelnemer nog aan de onderdelen te laten deelnemen waarvoor de deelnemer naar inzicht van “Camp Wild” wel geschikt is. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing.

10

Onverminderd het bepaalde in de punten 6 t/m 9 , kan de deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, door “Camp Wild” van voortzetting van de activiteit worden uitgesloten, indien van “Camp Wild” in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst kan worden nagekomen. Het feit dat de deelnemer alcohol en/of drugs heeft genuttigd als gevolg waarvan (verdere) deelname aan de activiteiten naar het oordeel van “Camp Wild” niet verantwoord is, is onverminderd andere feiten en omstandigheden altijd een feit zoals bedoeld in dit artikel. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing.

11

Van een situatie zoals bedoeld onder punt 10 is in ieder geval sprake indien naar het inzicht van “Camp Wild” de veiligheid van de deelnemer of van de andere deelnemers in gevaar komt, als gevolg van hinder of last die de deelnemer oplevert. Alle uit de uitsluiting van de op grond van deze voorwaarden uitgesloten deelnemer voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

12

De deelnemer dient zich strikt te houden aan de door “Camp Wild” en/of de door haar ingezette instructeurs gegeven aanwijzingen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichting.

13

Voor activiteiten waarvoor zij dit naar redelijk inzicht oorzakelijk acht, kan “Camp Wild” door haar te bepalen niveaueisen stellen, waarvan de deelnemer bewijsbaar dient te voldoen om deel te kunnen nemen. Overige verplichtingen deelnemer

14

Onverminderd de overige in deze voorwaarden reeds genoemde verplichtingen van de deelnemer is de deelnemer verplicht een dekkende (reis) verzekering af te sluiten die afdoende dekking geeft voor buitensport. Desgewenst informeert “Camp Wild” de deelnemers omtrent hetgeen een passende zou zijn, zonder voor deze informatie aansprakelijkheid te erkennen. 

Betaling

15

De deelnemer(s) dienen de betaling 4 weken voor aanvang van de activiteit, via de bank, aan “Camp Wild” te voldoen. Bij niet tijdige betaling kan “Camp Wild” de deelnemer(s) schriftelijk sommeren alsnog tot betaling over te gaan en een termijn te stellen. Wordt binnen de gestelde door de deelnemer(s) niet alsnog aan zijn verplichting voldaan dan kan “Camp Wild” de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden. Het bepaalde onder punt 18 is van toepassing. De deelnemer is in geval van niet tijdige betaling verplicht tot de betaling van extra administratieve en/of incasso kosten met een minimum van € 50,=.

Annulering

16

Annulering van de overeenkomst door de deelnemer kan slechts schriftelijk bij aangetekend schrijven geschieden. Indien er sprake is van een aanbetaling voor een cursus kunt u bij annuleren geen aanspraak maken op dit bedrag ongeacht de omstandigheid.

17

De deelnemer die een overeenkomst annuleert, is bij wegen van schadevergoeding een bedrag verschuldigd: Tot 4 weken van te voren kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna dient een gedeelte van de som vergoed te worden:

Van 4 tot 3 week van te voren: 25% .

Van 3 tot 2 week van te voren: 50%.

Van 2 tot 1 week van te voren: 75%.

Vanaf 1 week van te voren en vanaf de ingangsdatum: 100%.

Twee weken van te voren dient het precieze aantal deelnemers bekent te zijn, daarna zijn deelnemers hieraan gebonden.

18

Indien en voor zover zulks in deze voorwaarden wordt bepaald, zijn de bedragen als bedoeld onder punt 17 door de deelnemer(s) verschuldigd, indien de deelnemer door “Camp Wild” van (verdere) deelname van de activiteit wordt uitgesloten c.q. de overeenkomst door “Camp Wild” wordt ontbonden. Het verschuldigde bedrag kan door “Camp Wild” worden verrekent met door de deelnemer(s) reeds betaalde bedragen.

 

19

Het bepaalde in deze voorwaarden omtrent het verschuldigd zijn van schadevergoeding door de deelnemer aan “Camp Wild” , laat onverlet het recht van “Camp Wild” de daadwerkelijk door haar als gevolg van handelen en/ of nalaten van de deelnemer(s) geleden schade op deze te verhalen. Opzegging wegens gewichtige omstandigheden of overmacht.

20

Wegens gewichtige omstandigheden, overmacht hieronder begrepen, die zodanig zin dat van “Camp Wild” verdere verbondenheid aan de overeenkomst niet kan worden gevergd, kan “Camp Wild” de overeenkomst opzeggen. “Camp Wild” stelt, in overleg met de deelnemer(s) , hen in staat om aan een alternatieve activiteit deel te nemen dan wel om op een ander tijdstip binnen hetzelfde seizoen alsnog aan de overeengekomen activiteiten deel te nemen.

21

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden als bedoeld onder punt 20 zijn onder andere:

-weersomstandigheden als gevolg waarvan het naar het oordeel van “Camp Wild”niet veilig is om met de specifieke deelnemer(s) de activiteit uit te voeren. 

-Het niet bereiken van de van te voren gestelde minimum aantal deelnemers.

22

Onder overmacht wordt verstaan: Een toestand als gevolg waarvan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, doordat zij de uitvoering van de overeenkomst voor “Camp Wild” bezwaarlijk of onmogelijk maakt ten gevolgen van één of meer omstandigheden die “Camp Wild” niet kunnen worden toegerekend, daaronder begrepen de gevolgen van deze toestand.

Aansprakelijkheid

23

“Camp Wild” besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar activiteiten. De organisatie en uitvoering van de activiteiten dient mede beoordeeld te worden aan de hand van beperkingen en gewoonten die de bijzondere locaties, de omstandigheden en het bijzondere karakter van de activiteit met zich meebrengen.

24

“Camp Wild” is niet aansprakelijk voor schade die door een deelnemer is geleden, dan voor schade die voortvloeit uit handelen en/of nalaten van “Camp Wild” of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen, met als opzet deze schade toe te brengen, dan wel voor zover deze schade voortvloeit uit grove schuld van “Camp Wild” of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen.

25

“Camp Wild” is in ieder geval tot geen schadevergoeding verplicht, indien de tekortkoming in de uitvoering is toe te rekenen aan de deelnemer, als gevolg van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden en als gevolg van overmacht of door gewichtige omstandigheden als bedoeld onder punten: 20 t/m 22.

26

“Camp Wild” is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een voor de activiteiten van “Camp Wild” deugdelijke (reis)(buitensport)verzekering en/of annuleringsverzekering dekking pleegt te verschaffen.

27

“Camp Wild” is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of het verloren gaan van bagage, reisdocumenten, uitrusting, en sieraden, enz. daaronder begrepen.

28

Indien “Camp Wild” aansprakelijk is jegens de deelnemer wegens gederfd reisgenot, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste eenmaal de som.

29

Indien “Camp Wild” aansprakelijk is jegens de deelnemer en andere gevallen dan zoals bedoeld onder punt 26, is de aansprakelijkheid, behoudens in geval van schade veroorzaakt door de door of letsel van de deelnemer, in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste drie maal de som.

30

Alle activiteiten die door “Camp Wild” worden aangeboden zijn op eigen risico. “Camp Wild” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Borg

31

“Camp Wild” kan de deelnemer een door haar in redelijkheid te bepalen borgsom te laten  betalen voor het gebruik van materialen. Indien alle gebruikte materialen door de deelnemer schadevrij aan “Camp Wild” worden gerestitueerd, wordt de borgsom aan dedeelnemer terugbetaald. Onverminderd het meerdere verschuldigde is “Camp Wild” gerechtigd de borgsom te verrekenen met toegebrachte schade aan en/of verlies van materialen, welke schade aan de deelnemer toerekenbaar is. In geval een groepsborg betaald is, is “Camp Wild” onverminderd het meerdere verschuldigd, gerechtigd de groepsborg te verrekenen met toegebrachte schade aan en/of verlies van materialen, ongeacht aan welke specifieke deelnemer de schade toerekenbaar is. “Camp Wild”

 

Versie 19-04-2019 dit document is opgesteld door Camp Wild