Privacyverklaring

 

Camp Wild respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

1. Wettelijke bepalingen

 

1Website (hierna ook “De website”): “Camp Wild” 

 

2Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): “Roderik van Herk, gevestigd te weegbree 36, 2831 VP Gouderak, kvk-nummer  69494894 ”

 

2. Toegang tot de website

 

•De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

3. De content van de website

 

•Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

4. Beheer en veiligheid van de website

 

“Roderik van Herk” heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van “Roderik van Herk”  ~ Camp Wild‘ maakt daarom gebruik van een beveiligd SSL Certificaat waarmee al het data verkeer met persoonsgegevens versleuteld plaatsvindt.

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

•de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

 

•alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 

•de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

5. Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 

•vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

 

•vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

6. Het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door ’Roderik van Herk ’. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen, facturatie en afhandeling betalingen, boekingen van workshops of reizen of verzending van de nieuwsbrief. De door ’Roderik van Herk’ aan u gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het organiseren en uitvoeren van de workshops en reizen, communicatie vooraf en achteraf (digitaal en/of per post), facturatie en andere communicatie in het kader en belang van de aangegane overeenkomst na boeking of reservering.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via camp-wild@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

6.2 Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Wanneer u zich aanmeld voor een survival kamp, zal u door ’Roderik van Herk ~ Camp Wild’ de volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:

 

•Voor- en achternaam

 

•Adresgegevens

 

•Mobiele telefoonnummer

 

•E-mail adres

 

•Aanvullende informatie welke nodig is voor de betreffende survival training of reis.

 

6.3 Hoelang worden uw gegevens bewaard

 

’Roderik van Herk ~ Camp Wild‘ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de aangegane overeenkomst. Na afloop van de betreffende workshop of kampen worden alle niet relevante persoonsgegevens verwijderd. Wegens fiscale bewaarplicht is ’’Roderik van Herk ~ Camp Wild ’ genoodzaakt alle voor facturatie benodigde gegevens (naam, adres, woonplaats) minimaal 7 jaar te bewaren. Wanneer er geen factuur aan u is verzonden worden alleen naam en e-mail adres bewaard om u op een later ogenblik te kunnen benaderen voor gerelateerde aanbiedingen of aan de betreffende survival kamp gerelateerde activiteiten.

 

6.4 Het delen van uw gegevens met derden

 

’Roderik van Herk ~ Camp Wild’ gaat met grote zorg om met uw persoonsgegevens en deelt deze alleen met derden wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de aangegane overeenkomst. Denk aan het doorgeven van Carpool regeling, linken van deelnemers onderling zodat die met elkaar kunnen communiceren,, van facturen aan boekhouding. Ook worden persoonlijke gegevens verstrekt wanneer dit wettelijke verplicht is.

 

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op camp-wild@hotmail.com

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. U wordt aangeraden aan om daarbij BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

9. Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

10. Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

11. Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

12. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Roderik van Herk +31(0)613858537